#88
PORSCHE 991 RSR
Dempsey - Proton Racing
Matteo Cairoli (I) / Giorgio Roda (I) / Satoshi Hoshino (J)
Did not finish